εσύ

εσύ
(ΑΜ σύ Α και επικ. τύπος τύνη, λακων. τούνη, δωρ. τύ, βοιωτ. τού)
προσ. αντων. β' προσ.
νεοελλ.
1. η ονομαστική χρησιμοποιείται κυρίως για έμφαση ή αντιδιαστολή («εσύ τό λες αυτό, κανείς άλλος»)
2. οι πλάγιες πτώσεις συντάσσονται πάντοτε με ρήμα («εσένα τό λέω»)
3. οι εγκλιτ. τύποι σου και σας χρησιμοποιούνται και με ονόματα στη θέση κτητικής αντωνυμίας (α. «ο γιος σου» β. «τα βιβλία σας»)
4. διαλεκτικώς αντί τού τύπου σου τής γεν. και δοτ. ενικού χρησιμοποιείται ο τύπος σε (α. «σέ τό λέγω καθαρά» β. «δεν σέ τό δίνω»)
5. ο τύπος σας
όταν συνεκφέρεται: α) με αόρ. αντων. ή αριθμτ. απόλυτα, έχει έννοια επιμεριστική («ο καθένας σας» — καθένας από εσάς)
β) με απόλυτα αριθμτ. και το επίθ. όλος χρησιμοποιείται με έμφαση αντί τής ονομαστικής σεις («όλοι σας» — εσείς όλοι)
6. φρ. «συ είπας» — λέγεται ως σχετλιαστική επιβεβαίωση γι' αυτόν που ασυναίσθητα ξεστόμισε έναν λόγο μειωτικό συνήθως για τον εαυτό του
αρχ.
1. σύνθετο με το εγκλιτ. μόριο γε δηλώνει επίταση ή βεβαίωση («σύ γε»)
2. σύνθετο με το περ δηλώνει βεβαίωση («σύπερ»)
3. (στον πεζό λόγο κυρίως τού Ηροδ.) το συ συντασσόμενο με απρμφ. χρησιμοποιείται αντί προστακτικής.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο ιων. -αττ. τ. συ (δωρ. τυ) αντιστοιχεί σε λατ. tu, γερμ. du, λιθ. tu και ανάγεται σε IE *tu «εσύ». Το αρχικό σύμφωνο είναι προϊόν αναλογίας προς τους τ. τών πλάγ. πτώσεων: σου, σοι, σε. Ο ομηρ. τ. τύνη είναι παρεκτεταμένος σε -νη (πρβλ. εγώ-νη και νεοελλ. εμέ-να, εμέ-νανε κ.τ.ό.). Η αιτ. σε (δωρ. τε) προήλθε από τ. τFε, ο οποίος μαρτυρείται στην κρητική διάλεκτο (πρβλ. αρχ. ινδ. tvā) και ανάγεται σε IE *twe «σε, εσένα», ενώ η δοτ. σοι ανάγεται σε IE* twoi. Και στις δύο περιπτώσεις (αιτ., δοτ.) το αρχικό *tw- έχει συριστικοποιηθεί (*tw- > *σσ- > σ-) στην ιων.-αττ. (πρβλ. και σείω < IE *tweis-), εν αντιθέσει προς τους δωρ. τ. τε, τοι, που ανάγονται σε *te, *toi, δηλ. χωρίς -w-. Τέλος, όλοι οι τύποι τής γενικής αττ. σού, δωρ. τεῦ, τέο (κατά το εμέο), ομηρ. σείο, σευ —ανάγονται σε ΙΕ *twesyo. Ο νεοελληνικός τ. ε-σύ (αντί συ) προήλθε αναλογικά προς το ε- τού εγώ. Η δε αιτ. ε-σέ-ν-α > ε-σέ-ν, με παρέκταση σε -ν κατά τους μεταγενέστερους χρόνους, όταν αυτό ήταν χαρακτηριστικό ληκτικό σύμφωνο τής αιτ. εν. ακόμη και τών τριτόκλιτων ουσιαστικών (πρβλ. τον πατέρα-ν). Ο τ. εσέ-ν < αρχ. σε, με αρχικό ε- αναλογικό προς το ε- τού ε-γώ (ε-με) και με υστερογενή παρέκταση τού τ. σε -α (εσέν-α) αναλογικά προς την αιτ. ενικού σε -α τών ουσιαστικών μετά τη σίγηση τού ληκτικού -ν (π.χ. τον ταμίαν > τον ταμί-α αλλά και τον πατέραν > τον πατέρ-α). Ο σπανιότερος εξάλλου τ. εσένα-νε σχηματίστηκε αναλογικά προς τους ήδη παρεκτεταμένους αντωνυμικούς τ. εκείνον-ε, τούτον-ε. Σημειωτέον δε, τέλος, ότι την ίδια ακριβώς και παράλληλη χρονικώς εξέλιξη παρουσιάζει και η αιτ. εμένα / εμένανε, ήτοι: εμένα / εμένανε < ε-μέν < με].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • 'συρε — ἔσῡρε , σύρω draw aor ind act 3rd sg ἔσῡρε , σύρω draw imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσυκοφαντεῖθ' — ἐσῡκοφαντεῖτο , συκοφαντέω to be a imperf ind mp 3rd sg (attic epic) ἐσῡκοφαντεῖτε , συκοφαντέω to be a imperf ind act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσυκοφαντήθην — ἐσῡκοφαντήθην , συκοφαντέω to be a aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἐσῡκοφαντήθην , συκοφαντέω to be a aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσυκοφάντουν — ἐσῡκοφάντουν , συκοφαντέω to be a imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐσῡκοφάντουν , συκοφαντέω to be a imperf ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσυλήθην — ἐσῡλήθην , συλάω strip off aor ind pass 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἐσῡλήθην , συλάω strip off aor ind pass 1st sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσύλεον — ἐσύ̱λεον , συλάω strip off imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἐσύ̱λεον , συλάω strip off imperf ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσύλευν — ἐσύ̱λευν , συλάω strip off imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic) ἐσύ̱λευν , συλάω strip off imperf ind act 1st sg (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσύλευον — ἐσύ̱λευον , συλεύω despoil of arms imperf ind act 3rd pl (epic) ἐσύ̱λευον , συλεύω despoil of arms imperf ind act 1st sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσύλη — ἐσύ̱λη , συλάω strip off imperf ind act 3rd sg (doric) ἐσύ̱λη , συλάω strip off imperf ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐσύλησαν — ἐσύ̱λησαν , συλάω strip off imperf ind act 3rd pl ἐσύ̱λησαν , συλάω strip off aor ind act 3rd pl (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”